üýşmek 1

 1. Bir zadyň üýşüriligi topbagy, toplumy.

  • Ýolbars bir üýşmek çöpüň ýanynda aýak çekdi. (J. Akyýew, Mergeniň ogly)

 2. Birnäçe adamdan ybarat bolan ýygnanyşyk, märeke, mähelle.

  • Bu nähili üýşmek? Näme bar? -- diýip, durup birinden sorady. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Soňabaka olar tegelenip oturan uly üýşmäge öwrülýärler. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

üýşmek 2 işlik

Bir ýere toplanmak, bir ýere ýygnanmak, bir ýere jemlenmek, çogdamlanmak, toparlanmak.

 • Işe gyzyp, barha öňe süýşýärdi, Öň hatardan pagta dag dek üýşýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Ol çarşagy dolduryp atdygyça, bugdaý däneleri üwmek bolup üýşýärdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem üýşmek - üýşdüm, üýşdüň, üýşüpdir.

depe saçyň üýşmek

seret saç 1

 • Muňa Annagulynyň depe saçy üýşüp gitdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • üýşmekde
 • üýşmekden
 • üýşmekler
 • üýşmeklere
 • üýşmekleri
 • üýşmeklerine
 • üýşmeklerini
 • üýşmekleriniň
 • üýşmekleriň
 • üýşmekligi
 • üýşmeklik