üç üç san

 1. 3 sifriniň ady we onuň mukdary.

  • Ýene üç günden gaýdaryn. (R. Alyýew, Sülgüniň hatlary)

 2. seret üçlük

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem üç - üçüm, üçüň.


Duş gelýän formalary
 • üçde
 • üçden
 • üçdi
 • üçdäki
 • üçdügine
 • üçdüler
 • üçdür
 • üçe
 • üçem
 • üçi
 • üçje
 • üçler
 • üçlere
 • üçleriň
 • üçleýin
 • üçli
 • üçlüge
 • üçlügi
 • üçlügini
 • üçlüginiň
 • üçlügiň
 • üçlük
 • üçlükden
 • üçmi
 • üçüm
 • üçümde
 • üçümi
 • üçümiz
 • üçümizden
 • üçümize
 • üçümizem
 • üçümizi
 • üçümiziň
 • üçümiziňem
 • üçün
 • üçündedi
 • üçüne
 • üçünem
 • üçüni
 • üçüniň
 • üçüň
 • üçüňizden
 • üçüňizem
 • üçüňiziňem