öwsaýy öw‧sa‧ýy

[öwsa:ýy]

Hiç zatdan habarsyz, hiç zat bilmeýän, boşaň, arkaýyn.

  • Ata özüni örän öwsaýy görnüşde görkezip, salam berip geldi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)