öwsünmek öw‧sün‧mek işlik

Meýil etmek, hyýallanmak, begenmek, guwanmak.

  • Onuň gujagyndaky dünýäden bigam çagajyk oturanlara bakan öwsünýärdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Keýik awlamaga gitmäge öwsünip oturan Mergenowyň islegini bu gün ýelli ýerine ýetirmeli boldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • öwsünip
  • öwsünýärdi