öwrenişmek öw‧re‧niş‧mek işlik

 1. Endik etmek, türgenleşmek.

  • Emma ol bu ýagdaýa tiz öwrenişdi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Öwrenişen ýagy uruşmaga ýagşy. (nakyl)

 2. Ysnyşyp başlamak, ysnyşmak.

  • Röwşen az günüň içinde adamlar bilen öwrenişip, gep-söz öwrenmäge başlady. («Görogly» eposy)

  • Biz onuň bilen öwrenşipdik. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 3. Uýgunlaşmak.

  • Kynçylyklar bilen öwrenişmeli bolýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • öwrenişdi
 • öwrenişdik
 • öwrenişdiler
 • öwrenişdim
 • öwrenişdir
 • öwrenişemok
 • öwrenişen
 • öwrenişende
 • öwrenişenden
 • öwrenişendiginden
 • öwrenişendigine
 • öwrenişendir
 • öwrenişenem
 • öwrenişeni
 • öwrenişeniňden
 • öwrenişenler
 • öwrenişenlerinden
 • öwrenişenligi
 • öwrenişensoň
 • öwrenişer
 • öwrenişerdiler
 • öwrenişersiň
 • öwrenişibem
 • öwrenişip
 • öwrenişipdi
 • öwrenişipdiler
 • öwrenişipdim
 • öwrenişipdir
 • öwrenişipdirin
 • öwrenişipdirler
 • öwrenişiň
 • öwrenişjek
 • öwrenişme
 • öwrenişmedik
 • öwrenişmedikdi
 • öwrenişmegi
 • öwrenişmegine
 • öwrenişmegiň
 • öwrenişmek
 • öwrenişmekde
 • öwrenişmekleri
 • öwrenişmeklige
 • öwrenişmekligi
 • öwrenişmeklik
 • öwrenişmeli
 • öwrenişmelidi
 • öwrenişmesem
 • öwrenişmesi
 • öwrenişmezdim
 • öwrenişmezligini
 • öwrenişmäge
 • öwrenişmän
 • öwrenişmändi
 • öwrenişmändirin
 • öwrenişmänsoň
 • öwrenişäýdi
 • öwrenişäýmeli
 • öwrenişýän
 • öwrenişýänçä
 • öwrenişýär
 • öwrenişýärdi
 • öwrenişýärin
 • öwrenişýärler
 • öwrenişýärmi