öwrüm öw‧rüm

 1. Bir zadyň daşyndaky aýlaw.

  • Sagat dili soňky öwrümine başlaýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Ýoluň gyşaryp başga ugra gidýän ýeri, egrelip gidýän ýeri, burç.

  • Biziň ýolumyz köçäniň öwrümindäki bagjagazyň üstünden düşdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Uzynlygyň zolagyň egrelýän ýeri.

içi öwrümli

Mekir.

öwrüm bermek

seret öwrüm etmek öwrüm etmek

 • Atbaşçylar bilgeşle öwrüm berip Halnazaryň hatarynyň üstaşyry dönüm etdiler, onuň hatyryny tozana gardylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

öwrüm etmek

Aýlanyp gelmek, aýlanmak.

 • Çagalar fontanyň töwereginden öwrüm etdiler. («Mydam Taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • öwrümde
 • öwrümden
 • öwrümdäki
 • öwrüme
 • öwrümi
 • öwrümimizde
 • öwrüminde
 • öwrümindäki
 • öwrümine
 • öwrümini
 • öwrümiň
 • öwrümler
 • öwrümlerde
 • öwrümlerdäki
 • öwrümleri
 • öwrümleridir
 • öwrümlerinden
 • öwrümlerine
 • öwrümlerini
 • öwrümleriniň
 • öwrümleriň
 • öwrümleýin
 • öwrümli
 • öwrümlimikä
 • öwrümliniň
 • öwrümsiz