öwrülmek öw‧rül‧mek işlik

 1. Yzyňa aýlanmak, yzyňa gaýtmak, dolanmak.

  • Wepa dynç alyp ýatan ýerlerine öwrülip gelende gaty tukatdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Bir görnüşden başga görnüşe geçmek.

  • Burunlardan çykýan gyzgyn demler çalymtyk buga öwrülýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Heniz men, şol ýeriň nähili edip gowy ýere öwrülýändigini görmändim. («Mydam taýýar» gazeti)

 3. Biriniň ýa-da bir zadyň daşyna aýlanmak, biz zadyň daşyna agyl bolmak, daşyny gurşap almak.

  • Hatar-hatar gyzlar otyr düzülşip, Garry kyrk öwrülýär olaň daşyna. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • öwrüldi
 • öwrüldi-de
 • öwrüldik
 • öwrüldiler
 • öwrüldim
 • öwrüldim-de
 • öwrüldimi
 • öwrüldiň
 • öwrülemok
 • öwrülen
 • öwrülende
 • öwrülenden
 • öwrülendigi
 • öwrülendigimi
 • öwrülendiginden
 • öwrülendigine
 • öwrülendigini
 • öwrülendiginiň
 • öwrülendikleri
 • öwrülendir
 • öwrülene
 • öwrülenem
 • öwrüleni
 • öwrüleninden
 • öwrülenine
 • öwrülenini
 • öwrüleniniň
 • öwrüleniňden
 • öwrülenler
 • öwrülenleri
 • öwrülenlerinde
 • öwrülenlerinden
 • öwrülenlerini
 • öwrülenleriniň
 • öwrülenligi
 • öwrülenok
 • öwrülensoň
 • öwrüler
 • öwrüler-de
 • öwrülerden
 • öwrülerdi
 • öwrülerdiler
 • öwrülerdiňiz
 • öwrülere
 • öwrülerin
 • öwrüleris
 • öwrülerler
 • öwrülerli
 • öwrülersiň
 • öwrüleýin
 • öwrülibem
 • öwrülip
 • öwrülipdi
 • öwrülipdiler
 • öwrülipdim
 • öwrülipdir
 • öwrülipdir-de
 • öwrülipdirler
 • öwrüljege
 • öwrüljegi
 • öwrüljegine
 • öwrüljegini
 • öwrüljek
 • öwrüljekdi
 • öwrüljekdigi
 • öwrüljekdigine
 • öwrüljekdigini
 • öwrülme
 • öwrülmedi
 • öwrülmedik
 • öwrülmediň
 • öwrülmegi
 • öwrülmegidir
 • öwrülmeginde
 • öwrülmeginden
 • öwrülmegine
 • öwrülmegini
 • öwrülmeginiň
 • öwrülmegiň
 • öwrülmejegine
 • öwrülmejegiňi
 • öwrülmejek
 • öwrülmek
 • öwrülmekde
 • öwrülmekleri
 • öwrülmeklerine
 • öwrülmekleriniň
 • öwrülmeklige
 • öwrülmekligi
 • öwrülmekligine
 • öwrülmekligini
 • öwrülmekliginiň
 • öwrülmeklik
 • öwrülmeler
 • öwrülmeleri
 • öwrülmelerinden
 • öwrülmelerine
 • öwrülmelerini
 • öwrülmeleriniň
 • öwrülmeleriň
 • öwrülmeli
 • öwrülmelidi
 • öwrülmelidigini
 • öwrülmelidir
 • öwrülmese
 • öwrülmesi
 • öwrülmesidir
 • öwrülmesin
 • öwrülmesinden
 • öwrülmesine
 • öwrülmesiniň
 • öwrülmez
 • öwrülmezden
 • öwrülmezdiler
 • öwrülmezinden
 • öwrülmezligi
 • öwrülmezlik
 • öwrülmezmi
 • öwrülmeýän
 • öwrülmeýändigiňi
 • öwrülmeýänine
 • öwrülmeýänleri
 • öwrülmeýänlerini
 • öwrülmeýär
 • öwrülmäge
 • öwrülmän
 • öwrülmändi
 • öwrülmändir
 • öwrülmändirler
 • öwrülmäni
 • öwrülmäniň
 • öwrülmänligi
 • öwrülse
 • öwrülse-de
 • öwrülseler
 • öwrülsem
 • öwrülsene
 • öwrülsin
 • öwrüläý
 • öwrüläýdi
 • öwrüläýjek
 • öwrüläýmek
 • öwrüläýmeli
 • öwrüläýmese
 • öwrüläýse
 • öwrülýän
 • öwrülýän-de
 • öwrülýändigi
 • öwrülýändigine
 • öwrülýändigini
 • öwrülýändiginiň
 • öwrülýändiklerinde
 • öwrülýändiklerini
 • öwrülýändir
 • öwrülýändirin
 • öwrülýäni
 • öwrülýänini
 • öwrülýänlerem
 • öwrülýänlerini
 • öwrülýänligi
 • öwrülýänliginiň
 • öwrülýänçä
 • öwrülýär
 • öwrülýär-de
 • öwrülýärdi
 • öwrülýärdiler
 • öwrülýärler
 • öwrülýärsiň
 • öwrülýärsiňiz