öwmek öw‧mek işlik

Taryp etmek, öwgüsini ýetirmek, taryplamak.

 • Gözboýagçylyk etmek üçin goltuklaryň kitapdan dolduryp ýören ýaňraly öwmeli däl-de, hakyky okaýan adamlary öwmeli. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 • Özüni öweniň tanapy çüýrük. (nakyl)

 • Özüňi özüň öwme, seni halk öwsün. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem öwmek - öwdüm, öwdüň, öwüpdir.

öwüp arşa çykarmak

Çendenaşa öwmek, artdyrmak taryplamak.

 • Ol ony öwüp arşa çykardy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • öwdi
 • öwdüler
 • öwdüm
 • öwdümem
 • öwdüňiz
 • öweli
 • öwem
 • öwen
 • öwenden
 • öwene
 • öweni
 • öweninden
 • öweniň
 • öwenlerinden
 • öwenlerini
 • öwer
 • öwerdi
 • öwerdiler
 • öwere
 • öwerin
 • öwerler
 • öwerli
 • öwerlik
 • öwjek
 • öwme
 • öwmedige
 • öwmedik
 • öwmegem
 • öwmegi
 • öwmeginiň
 • öwmek
 • öwmekde
 • öwmekligi
 • öwmekligini
 • öwmeklik
 • öwmeklikden
 • öwmekçi
 • öwmeli
 • öwmeseň
 • öwmez
 • öwmezdi
 • öwmezdiler
 • öwmezlik
 • öwmeýän
 • öwmeýär
 • öwmäge
 • öwmän
 • öwmäne
 • öwmäni
 • öwmäýin
 • öwse
 • öwse-de
 • öwseler
 • öwseň
 • öwsün
 • öwäýmese
 • öwäýseler
 • öwübem
 • öwüp
 • öwüpdi
 • öwüpdir
 • öwüpdirler
 • öwüň
 • öwýän
 • öwýändigine
 • öwýändir
 • öwýänler
 • öwýänlerem
 • öwýänleri
 • öwýänliginden
 • öwýär
 • öwýärdi
 • öwýärdiler
 • öwýärler