öwez ö‧wez hal

seret öwezine

öwezini dolmak

Alan zadyň ýerine şonça gymmaty bolan başga zat bermek, ýerinde goýmak.

 • Näsazlyklary aradan aýyrmak üçin, çykdajylaryň öwezini dolmak boýunça borçnamany öz üstüne alýar. («Türkmenistan»)

öwezini çykarmak

Hutma-hut bolmak, ýerine salmak, haklaşmak.

 • Olar göýä aýralyk günleriniň öwezini çykarmak isleýän ýaly, kän wagtlap bir jan, bir ten bolup, aýak üstünde gujaklaşyp durdular. (B. Seýtäkow)


Duş gelýän formalary
 • öwezde
 • öwezdir
 • öweze
 • öwezi
 • öwezim
 • öwezinde
 • öwezine
 • öwezini
 • öweziniň
 • öweziň
 • öwezlem
 • öwezleri
 • öwezli
 • öwezligi
 • öwezligini
 • öwezligiň
 • öwezlik