öwürmek işlik

 1. Yzyna aýlamak, yzyna gaýtarmak, bir tarapdan beýleki tarapa dolamak.

  • Kakasy bilen ejesi ýüzlerini öz tamlaryna baka öwrüp oturdylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Bir ugra ýüzlendirmek, bir tarapa gönükdirmek.

  • Türkmen pulemýot komandasy söweşiň iň gyzgalaňly wagtynda öz pulemýotlaryny aklara bakan öwürdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 3. Bir görnüşden başga bir görnüşe geçirmek, öňki görnüşini üýtgetmek, täze görnüşe salmak.

  • Garagum kanalynyň suwy meýdany lälezarlyga öwürjek. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Ol maşyn agajy kagyz topbagyna öwürdi. («Mydam taýýar» gazeti)

 4. Daşyna aýlamak, daşyna oramak.

  • Aýagynyň sargysyny ýene bir gezek öwrüp deňdi.

 5. Bir ýüzünden ikinji ýüzüne agdarmak, düňdermek.

  • Kerpijiň ol ýüzüni öwür!

 6. Göçme manyda Alyş-çalyş etmek, söwda etmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem öwürmek - öwrer, öwrüpdir.

ýüz öwürmek

seret ýüz 1


Duş gelýän formalary
 • öwreliň
 • öwren
 • öwrende
 • öwrendi
 • öwrendigine
 • öwrendigini
 • öwrendik
 • öwrendikler
 • öwrendiklerine
 • öwreni
 • öwreninden
 • öwrenini
 • öwreniň
 • öwreniňde
 • öwreniňe
 • öwrenlerinde
 • öwrenligiň
 • öwrensoň
 • öwrer
 • öwrerdi
 • öwrerdik
 • öwrerdim
 • öwrerin
 • öwreris
 • öwrerler
 • öwrerli
 • öwresi
 • öwrübem
 • öwrüp
 • öwrüpdi
 • öwrüpdiler
 • öwrüpdim
 • öwrüpdir
 • öwrüpdir-de
 • öwrüpdirler
 • öwrüpsiňiz
 • öwrüň
 • öwürdi
 • öwürdi-de
 • öwürdik
 • öwürdiler
 • öwürdim
 • öwürdim-de
 • öwürdimmi
 • öwürdiň
 • öwürdiňiz
 • öwürjege
 • öwürjegini
 • öwürjek
 • öwürjekdiklerini
 • öwürme
 • öwürmedi
 • öwürmedik
 • öwürmediňiz
 • öwürmegi
 • öwürmegidir
 • öwürmegim
 • öwürmegimi
 • öwürmeginde
 • öwürmegine
 • öwürmegini
 • öwürmeginiň
 • öwürmegiň
 • öwürmegiňizi
 • öwürmejegim
 • öwürmejekdigine
 • öwürmejekdigini
 • öwürmejekdiklerini
 • öwürmek
 • öwürmekde
 • öwürmekden
 • öwürmekdir
 • öwürmekleri
 • öwürmeklerinden
 • öwürmeklerine
 • öwürmeklerini
 • öwürmeklige
 • öwürmekligi
 • öwürmekligiň
 • öwürmeklik
 • öwürmeklikde
 • öwürmekçi
 • öwürmelere
 • öwürmeleri
 • öwürmeli
 • öwürmelidiginden
 • öwürmelidigini
 • öwürmelidir
 • öwürmesi
 • öwürmez
 • öwürmezden
 • öwürmezligi
 • öwürmeýän
 • öwürmeýär
 • öwürmeýärdi
 • öwürmäge
 • öwürmäli
 • öwürmän
 • öwürmändi
 • öwürmäniň
 • öwürse
 • öwürse-de
 • öwürseler
 • öwürsem
 • öwürseň
 • öwürsin
 • öwürýän
 • öwürýändigi
 • öwürýändigini
 • öwürýändigiňiz
 • öwürýändikleri
 • öwürýändiklerini
 • öwürýändir
 • öwürýäne
 • öwürýäni
 • öwürýänini
 • öwürýänleriň
 • öwürýänligi
 • öwürýär
 • öwürýärdi
 • öwürýärdiler
 • öwürýärdim
 • öwürýäris
 • öwürýärler