ötri öt‧ri sözsoňy kömekçisi

«Sebäbi, görä, zerarly, üçin» ýaly manyda ulanylýan kömekçi.

  • Ätiýaçdan ötri şoňa hem maşyn bilen bir adamyny ugratmagymyz gerek. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)