ötmek öt‧mek işlik

 1. Geçip gitmek, gapdalyndan, üstünden geçmek.

  • Ýetip hem durmadym, duşundan ötdüm. («Tokmak» žurnaly)

  • Agaryp ýatan medanyň üstünden öten badymyza ýaşaýyş jaýlary göründi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Geçmek (wagt hakynda).

  • Ýene bir ýyl ötensoň, men hem mekdebe gitjek. («Mydam taýýar» gazeti)

 3. Ozup geçmek, öňe geçmek, ýeňmek, ozmak.

 4. Satyn alynmak, satylmak, geçmek.

  • Harytlaryň ötmän galjagy ýok.

 5. Göçme manyda Ýaşap geçmek, ölüp gitmek.

  • Ýagşy-ýaman hemme adamyň bary, nobat bilen ötüp baryşyn görüň. (Magtymguly)

  • Danteniň gumanizmiň öň ýanynda ötüp geçen adamdygy bildirip dur. (Orta asyrlar taryhy)

 6. Bedene ýiti täsir etmek, awuşatmak, agyrtmak.

  • Sogan arassalanyňda göze ötýär.

  • Göze guýlan derman ötýär.

  • Ýod ýara ötýär.

 7. Günäsini geçmek, bagyş etmek, ýazygyny bagyşlamak.

 8. Kesip bilmek, gowy kesmek (Palta, pyçak we ş. m. hakda).

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem ötmek - ötdüm, ötdüň, ötüpdir.

dişiň ötmek

seret diş

 • Seniň oňa dişiň ötmek, şu aýdan sözleriňi ýanynda aýdyp hem bilmersiň.

dünýäden ötmek

Aradan çykmak, wepat bolmak, ölmek.

 • Şähere bu salkyn kölegeli bagy beren bagdan bir wagt dünýäden ötdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

sözüň ötmek

seret söz

 • Sözüň ötjek adamlar bilen gürleş! («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • ötdi
 • ötdi-de
 • ötdügi
 • ötdük
 • ötdüler
 • ötdüm
 • ötdüňiz
 • öteli
 • öten
 • ötende
 • ötenden
 • ötendigine
 • ötendigini
 • ötendir
 • ötene
 • ötenem
 • öteni
 • ötenin
 • ötenine
 • ötenini
 • öteniňde
 • ötenler
 • ötenleriň
 • ötenmi
 • ötenmiş
 • ötensoň
 • öter
 • öterden
 • öterdi
 • ötere
 • öterin
 • öterler
 • ötermi
 • ötermikä
 • ötersiň
 • ötersiňiz
 • öteýin
 • ötgün
 • ötjegini
 • ötjek
 • ötjekdim
 • ötme
 • ötmedi
 • ötmegi
 • ötmegim
 • ötmegini
 • ötmejegini
 • ötmejek
 • ötmek
 • ötmekdir
 • ötmeklerini
 • ötmeli
 • ötmelimi
 • ötmese
 • ötmesem
 • ötmesi
 • ötmesin
 • ötmez
 • ötmezden
 • ötmezlik
 • ötmeýän
 • ötmeýändigini
 • ötmeýär
 • ötmäge
 • ötmän
 • ötmändir
 • ötmäne
 • ötmänjik
 • ötmäň
 • ötse
 • ötse-de
 • ötsek
 • ötseler
 • ötseň
 • ötsün
 • ötsünler
 • ötäýmek
 • ötüp
 • ötüpdi
 • ötüpdir
 • ötüpdirler
 • ötüň
 • ötýän
 • ötýänligini
 • ötýänçä
 • ötýär
 • ötýärkä
 • ötýärler