öten ö‧ten

Öň geçip giden, öň bolup geçen, öňki, ozalky, geçen.

 • Ol, birden öten wakalary gozgady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

öten zaman

Grammatik termin Işligiň geplenýän wagtdan öň bolup geçen hereketi görkezýän zaman formasy.

 • Men kitaby okadym.


Duş gelýän formalary
 • öten-de
 • ötende
 • ötenden
 • ötendigine
 • ötendigini
 • ötendir
 • ötene
 • ötenem
 • öteni
 • ötenin
 • ötenine
 • ötenini
 • ötenini-de
 • öteniňde
 • ötenler
 • ötenleriň
 • ötenmi
 • ötenmiş