ötük ö‧tük

Haýatyň, diwaryň aşagynda goýulýan geçelge, sümelge, suw akar ýaly deşik.

 • Öň ýanyndaky suw geçýän kiçijik ötükden iňňildi sesi Merediň gulagyna ildi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Bu baga suw akyp girýän bir ötük bardy. («Görogly» eposy)

 • Olar garaňky ötükden çykdylar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ötük - ötügi.


Duş gelýän formalary
 • ötüge
 • ötügem
 • ötügi
 • ötügim
 • ötüginde
 • ötüginden
 • ötügini
 • ötüginiň
 • ötügiň
 • ötükde
 • ötükden
 • ötükler
 • ötüklere
 • ötükleri
 • ötüklerinde
 • ötüklerini
 • ötükleriň