öt öt

[ö:t]

Medisina Bagyrda emele gelýän we öt haltasynda ýygnanýan sowuk jisim.

 • Bagryň çykarýan ödi öt haltasynda ýygnaýar. (W. F. Şalaýew, N. A. Rykow, Zoologiýa)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar. Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem öt - ödüm, ödüň.

agza öt (zäk) atylan ýaly etmek (bolmak)

seret agyz

 • Süýjän agzyna öt atylan ýaly boldy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • öde
 • ödedi
 • ödi
 • ödümizi
 • ödünde
 • ödünden
 • ödüň
 • ötden
 • ötdi
 • ötdügi
 • ötdük
 • ötdüler
 • ötdüm
 • ötdüňiz
 • ötlem
 • ötsüz