ösdürmek ös‧dür‧mek işlik

 1. Ekip ýetişdirmek (ekerançylyk, bagçylyk, we ş. m. hakda).

  • Bagçylygy ösdürmäge jan çekip, bejerýäs bagymyz joşduryp göwün. («Pioner» žurnaly)

 2. Terbiýeläp, ekläp-saklap ýetişdirmek (çaga hakda).

  • Bizem-ä birnäçe çaga ösdürip ýetişdiripdik.

 3. Köpeltmek, artdyrmak.

  • Maldarçylygy ösdürmek.

 4. Bir ideýany öňküsinden artdyrmak, giňeltmek, ýaýbaňlandyrmak, gowulandyrmak, güýçlendirmek.

  • Kemine öz döredijiliginde beýik şahyr Magtymgulynyň pikirlerini döwürne görä ösdürýär. («Edebiýat»)


Duş gelýän formalary
 • ösdürdi
 • ösdürdiler
 • ösdüren
 • ösdürenden
 • ösdürendiklerini
 • ösdürendir
 • ösdürer
 • ösdüreris
 • ösdüribem
 • ösdürip
 • ösdüripdi
 • ösdüripdir
 • ösdüripdirler
 • ösdürjegine
 • ösdürjek
 • ösdürme
 • ösdürmedi
 • ösdürmegi
 • ösdürmeginde
 • ösdürmegine
 • ösdürmegini
 • ösdürmeginiň
 • ösdürmegiň
 • ösdürmek
 • ösdürmekde
 • ösdürmekden
 • ösdürmekdir
 • ösdürmekleri
 • ösdürmeklerine
 • ösdürmeklige
 • ösdürmekligi
 • ösdürmekligine
 • ösdürmekligiň
 • ösdürmeklik
 • ösdürmeklikde
 • ösdürmeler
 • ösdürmelere
 • ösdürmeli
 • ösdürmelidir
 • ösdürmezden
 • ösdürmeýän
 • ösdürmeýär
 • ösdürmäge
 • ösdürmäge-de
 • ösdürmän
 • ösdürmändigi
 • ösdürse
 • ösdürseler
 • ösdürseň
 • ösdüräýmeseň
 • ösdürýän
 • ösdürýändigi
 • ösdürýändiginden
 • ösdürýändigine
 • ösdürýändigini
 • ösdürýändiklerini
 • ösdürýänini
 • ösdürýänlerde
 • ösdürýänligi
 • ösdürýär
 • ösdürýärdi
 • ösdürýärdiler
 • ösdürýäris
 • ösdürýärler