örüzmek ö‧rüz‧mek işlik

[ö:rüzmek]

 1. Ürküzip uçurmak, ürküzmek.

  • Bilbiliň örüzdim bagyndan, Dolandym soly-sagyndan. («Görogly» eposy)

 2. Aýaga galdyrmak, ör turuzmak, turuzmak.

  • Pökgeniň öýündäki oturanlary örüzen hem şu adamyň mojuk sesidi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 3. Ukudan turuzmak, oýatmak, oýandyrmak.

  • Turan galmagal ýatanlary örüzdi.

 4. Göçme manyda Üstüne çozdurmak, küşgürmek.


Duş gelýän formalary
 • örüzdi
 • örüzdiler
 • örüzdim
 • örüzdiňiz
 • örüzemok
 • örüzen
 • örüzenligi
 • örüzer
 • örüzip
 • örüzipdir
 • örüzjegini
 • örüzjekdigi
 • örüzmegi
 • örüzmek
 • örüzmekden
 • örüzmän
 • örüzäýmesinler
 • örüzýän
 • örüzýär