ölüm ö‧lüm 1

 1. Ýaşaýşyň gutarmagy, wepat boluş.

  • Ölümden gutaran bu mert aýal. Näçe esger «uýam» diýip söz açypdyr. (A. Atajanow, Iki poema)

 2. Gepleşik dili «Zäher, ajal» diýen manyda ulanylýan gargyş söz.

  • Saňa bir ölüm!

ölüm jezasy

Sudýaň ýokary hökümi, atuw jezasy.

 • Aklaryň harby ştaby şol günüň özünde oňa ölüm jezasyny berenini mälim edipdirler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

ölümiň gyrasy

Ýaşaýyş üçin howply ýagdaý; örän aýyp, masgaraçylykly.

 • Sudlaryň öňünde kelläňi ýalaňaçlamaklyk ölümiň gyrasy bir iş. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

ölümiň öýi

Kynçylykly, kyn agyr.

ölümiň öýünde

Güýç bilen, örän kynlyk bilen, azap bilen, zordan.

ölümiň ýassygynda ýatmak

Agyr syrkaw ýatmak, ölüm halynda ýatmak.


Duş gelýän formalary
 • ölümde
 • ölümden
 • ölümdenem
 • ölümdir
 • ölüme
 • ölümem
 • ölümi
 • ölümidi
 • ölümim
 • ölümime
 • ölümimi
 • ölümimizi
 • ölümimiň
 • ölümin
 • ölüminde
 • ölüminden
 • ölümindenem
 • ölümine
 • ölümini
 • ölüminiň
 • ölümiň
 • ölümiňem
 • ölümiňi
 • ölümiňiz
 • ölümiňize
 • ölümler
 • ölümlere
 • ölümleri
 • ölümlerinde
 • ölümleriniň
 • ölümleriň
 • ölümli
 • ölümliligi
 • ölümmi
 • ölümmidir
 • ölümsiz
 • ölümsizler
 • ölümsizliginden