öňki

 1. Geçenki, owalky, ozalky.

  • Aý durdukça öňkisinden ýagtylýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Öňde gelýän, öň ýanyndaky.

  • Bagşy aga, seniň täze düzen aýdymyňy höwes bilen diňlänimiz öňki agşam dälmidi? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem öňki - öňküde, öňküler, öňküsi.


Duş gelýän formalary
 • öňkem
 • öňkim
 • öňkimden
 • öňkime
 • öňkimiz
 • öňkini
 • öňkiniň
 • öňkiň
 • öňkiňe
 • öňkiňizden
 • öňkä
 • öňküden
 • öňküdenem
 • öňküdi
 • öňküje
 • öňkülem
 • öňküler
 • öňkülerden
 • öňkülerdenem
 • öňkülere
 • öňküleri
 • öňkülerim
 • öňkülerimdenem
 • öňkülerimiz
 • öňkülerinden
 • öňkülerindenem
 • öňkülerine
 • öňkülerini
 • öňküleriniňem
 • öňküleriň
 • öňküleriňem
 • öňküleriňiz
 • öňküligi
 • öňküligime
 • öňküliginde
 • öňküligine
 • öňküliginiň
 • öňküligiňdir
 • öňkülik
 • öňküsem
 • öňküsi
 • öňküsinde
 • öňküsinden
 • öňküsindenem
 • öňküsine
 • öňküsini
 • öňküsiniň
 • öňküçe