öň

 1. Bir zadyň ýüz tarapy, alyn tarapy.

 2. Öňki wagtlar, ozal, öňürti, başda.

  • Şu teklip, şu pikir mundan bir hepde öň bolan bolsa bolmaýarmy? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Sen maňa öňler doganym diýýär diňle?! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Öň gelen orun alar. (nakyl)

  • Öň degen ýumrugyň täsiri artyk. (nakyl)

  • Öňüm gelenden, soňum gelsin. (nakyl)

 3. Kömekçi söz rolunda: Äpişgäniň öňünde. Märekäniň öňünde.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem öň - öňüm, öňüň.

öň ýeten

Her bir gelen, özüňçe bar-ýok, bolar-bolmaz, bolgusyz (adam hakda).

 • Her bir öň ýeten bilmeýän zadyny bilýän diýip otursa gaty gelşiksiz bolýar.

öňde baryjy

Işde, zähmetde görelde görkeziji, zarpçy.

 • Şahyryň tankydy esasynda ýaltalaryň arasyndan öňde baryjy kolhozçylar hataryna geçenleri hem boldy. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

öňe düşmek

Ýol görkezmek, ýolbaşçylyk etmek.

öňe seretmek

Geljegi göz öňüne tutmak.

öňe sürmek

Işi janlandyrmak güýçli depgin bilen alyp barmak.

öňüni almak

Bir zadyň bolmagyna ýol bezmezlik, bir zatdan saklamak degişli çäre görmek.

 • Urşuň öňüni alyp bolar we onuň öňüni almak gerek.

 • Suwuň bisarpa tutulmagynyň öňüni almak gerek.

öňüni başlamak

Bir işe ilkinji bolup girişmek, başyny başlamak.

öňüni kesmek

Biriniň ýa-da bir zadyň ýoluny bölmek, ýoluny beklemek..


Duş gelýän formalary
 • öň-de
 • öňde
 • öňdedi
 • öňdedigi
 • öňdediginden
 • öňdedigini
 • öňdedir
 • öňden
 • öňdenem
 • öňdi
 • öňdäki
 • öňdäkilerden
 • öňdäkilere
 • öňdäkileri
 • öňdäkileriň
 • öňdäkini
 • öňdäkiniň
 • öňdäkisine
 • öňe
 • öňedi
 • öňem
 • öňemi
 • öňi
 • öňler
 • öňlerem
 • öňlerin
 • öňlerinde
 • öňlerinden
 • öňlerindäki
 • öňlerine
 • öňlerini
 • öňli
 • öňlüge
 • öňlügi
 • öňlügini
 • öňlüginiň
 • öňlük
 • öňmüdir
 • öňsüz
 • öňüdi
 • öňüdir
 • öňüm
 • öňümde
 • öňümden
 • öňümdenem
 • öňümdäki
 • öňüme
 • öňümi
 • öňümiz
 • öňümizde
 • öňümizden
 • öňümizdäki
 • öňümize
 • öňümizi
 • öňümiziň
 • öňümiň
 • öňün
 • öňünde
 • öňündedi
 • öňündedir
 • öňünden
 • öňündenem
 • öňündäki
 • öňüne
 • öňüni
 • öňüniň
 • öňüniňem
 • öňüň
 • öňüňde
 • öňüňden
 • öňüňdäki
 • öňüňe
 • öňüňem
 • öňüňi
 • öňüňiz
 • öňüňizde
 • öňüňizden
 • öňüňize
 • öňüňizi