öý-işik öý-i‧şik at

[öý-i:şik]

seret öý

  • Meniň şu wagtlara çenli öýüm-işigim hem ýok. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

öý-işik bolmak

Hojalyk gurup ýaşamaga başlamak, durmuş gurmak, öýlenmek.

  • Ol özüniň ilki çagasy bolan Baharyň bir gün başga biri bilen öý-işik bolmalydygyna ýaňy dününen ýaly boldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)