çykmak çyk‧mak işlik

 1. Belli bir zadyň içinden saýlanyp aýrylmak, gitmek.

  • Indi bu öýden çykmak armanly ölmekdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar. (nakyl)

 2. Belentlige göterilmek, ýokary galmak.

  • Artyk gurşun ýaly akýan çägäniň belent raýyşyna çykdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Uçut gaýalaryň ýüzlerinden aýlanyp-dolanyp gidýän ýoda beýik dagyň depesine çykdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 3. Öz wagtyndan öň peýda bolmak.

  • Ýaz ir çykypdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 4. Ýaşaýan ýeriňden göçüp gitmek.

  • Men ol jaýdan çykdym.

 5. Gullukdan, işden aýrylmak.

  • Ol mekdepden çykypdyr.

 6. Öňe saýlanmak, öň tarapa berilmek.

  • Tamyň burçy ileri çykyp dur.

  • Gäminiň burny suwdan çykyp durdy.

 7. Ýaryşdan ozmak, öň gelmek.

  • Saýlawda obanyň aty çykdy.

 8. Äre barmak, durmuşa gitmek.

  • Olaryň gyzy durmuşa çykypdyr.

 9. Emele gelmek, dömmek.

  • Onuň boýnuna çyban çykypdyr.

 10. Belli bir derejä ýetmek, barmak.

  • Bu oýnalýan oýnuň derejesi artyp, ozal bir köpük bolsa, soňabaka bir şaýa, iki şaýa, soň bir apbasa çykdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 11. Göçme manyda Ses gelmek, eşidilmek.

  • Ýene çykdy jaňyň owazy, Enaýy jaňňyrdap çagyrdy bizi. (A. Haýydow, Gök asman)

  • Gowaçanyň kä ýerinden hümürdi, käbir ýerinden bolsa, çasly gülki çykýardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 12. Kömekçi işlik funksiýasyndan gelip, ysnyşyp gelýän işlikleriniň manylary bilen baglanyşykly hereket aňladýar.

  • Üstün çykmak, garşy çykmak.

 13. Kömekçi işlik funksiýasyndan gelip, ysnyşyp gelýän işligi bilen birlikde, gymyldynyň birnäçe gezek gaýtalanýandygyny, bolup gutaranyny görkezýär.

  • Aýdyp çykmak, barlap çykmak, seredip çykmak, görüp çykmak.


Duş gelýän formalary
 • çykaly
 • çykalyň
 • çykamok
 • çykan
 • çykana
 • çykanam
 • çykanda
 • çykandan
 • çykandy
 • çykandygy
 • çykandygymy
 • çykandygymyz
 • çykandygyna
 • çykandygyndan
 • çykandygyny
 • çykandyklary
 • çykandyklaryny
 • çykandyr
 • çykanlar
 • çykanlara
 • çykanlaram
 • çykanlarmyka
 • çykanlary
 • çykanlaryna
 • çykanlarynda
 • çykanlaryndan
 • çykanlaryny
 • çykanlarynyň
 • çykanlaryň
 • çykanlaryňy
 • çykanlygy
 • çykanlyk
 • çykanmy
 • çykanmyş
 • çykanok
 • çykanokdy
 • çykanoklar
 • çykansoň
 • çykany
 • çykanydyr
 • çykanym
 • çykanyma
 • çykanymda
 • çykanymdan
 • çykanymy
 • çykanymyz
 • çykanymyza
 • çykanymyzda
 • çykanymyzdan
 • çykanyn
 • çykanyna
 • çykanynda
 • çykanyndan
 • çykanyny
 • çykanynyň
 • çykanyň
 • çykanyňa
 • çykanyňda
 • çykanyňdan
 • çykanyňy
 • çykanyňyzda
 • çykanyňyzdan
 • çykanyňyzyň
 • çykar
 • çykar-da
 • çykara
 • çykarda
 • çykardan
 • çykardy
 • çykardyk
 • çykardylar
 • çykardym
 • çykardyň
 • çykardyňmy
 • çykardyňyz
 • çykardyňyzmy
 • çykarka
 • çykarlar
 • çykarlarmy
 • çykarly
 • çykarlyk
 • çykarmy
 • çykarmyka
 • çykarsyň
 • çykarsyňyz
 • çykary
 • çykaryma
 • çykaryn
 • çykaryna
 • çykaryndan
 • çykaryny
 • çykarys
 • çykasy
 • çykasym
 • çykasyň
 • çykasyňyz
 • çykaý
 • çykaýan
 • çykaýdy
 • çykaýjak
 • çykaýmaga
 • çykaýmagy
 • çykaýmagynyň
 • çykaýmak
 • çykaýmaly
 • çykaýmasa
 • çykaýmasam
 • çykaýmasaň
 • çykaýmasyn
 • çykaýmaýar
 • çykaýsa
 • çykaýsak
 • çykaýsalar
 • çykaýsam
 • çykaýsaň
 • çykaýsyn
 • çykaýyn
 • çykaýynmy
 • çykaýýar
 • çykaňok
 • çykdy
 • çykdy-da
 • çykdygy
 • çykdygyça
 • çykdygyň
 • çykdygyňça
 • çykdyk
 • çykdyklary
 • çykdylar
 • çykdym
 • çykdym-da
 • çykdymam
 • çykdymy
 • çykdyň
 • çykdyň-da
 • çykdyňmy
 • çykdyňyz
 • çykgyn
 • çykjaga
 • çykjagam
 • çykjagy
 • çykjagymyzy
 • çykjagyna
 • çykjagyny
 • çykjagyň
 • çykjagyňa
 • çykjagyňy
 • çykjak
 • çykjakdy
 • çykjakdygy
 • çykjakdygym
 • çykjakdygyna
 • çykjakdygyny
 • çykjakdygynyň
 • çykjakdyklaryny
 • çykjakdyr
 • çykjaklar
 • çykjaklaram
 • çykjaklary
 • çykjaklaryň
 • çykjaklygy
 • çykjakmy
 • çykma
 • çykma-da
 • çykmady
 • çykmady-da
 • çykmadygyny
 • çykmadyk
 • çykmadylar
 • çykmadym
 • çykmadyň
 • çykmaga
 • çykmaga-da
 • çykmagam
 • çykmagy
 • çykmagydyr
 • çykmagym
 • çykmagyma
 • çykmagymy
 • çykmagymyz
 • çykmagyn
 • çykmagyna
 • çykmagynda
 • çykmagyndaky
 • çykmagyndan
 • çykmagyny
 • çykmagynyň
 • çykmagyň
 • çykmagyňa
 • çykmagyňy
 • çykmagyňyza
 • çykmagyňyzy
 • çykmajagy
 • çykmajagyma
 • çykmajagyna
 • çykmajagyny
 • çykmajak
 • çykmajakdygyna
 • çykmajakdygyny
 • çykmajakdyklaryny
 • çykmajaklarmyka
 • çykmajaklygy
 • çykmak
 • çykmakda
 • çykmakdan
 • çykmakdyr
 • çykmaklary
 • çykmaklaryna
 • çykmaklaryny
 • çykmaklarynyň
 • çykmaklyga
 • çykmaklygy
 • çykmaklygyna
 • çykmaklygynda
 • çykmaklygyny
 • çykmaklygynyň
 • çykmaklygyň
 • çykmaklyk
 • çykmakçy
 • çykmalar
 • çykmalara
 • çykmalardan
 • çykmalary
 • çykmalaryna
 • çykmalarynda
 • çykmalaryny
 • çykmalarynyň
 • çykmalaryň
 • çykmaly
 • çykmalydy
 • çykmalydygy
 • çykmalydygyna
 • çykmalydygyny
 • çykmalydyk
 • çykmalydyr
 • çykmalymy
 • çykman
 • çykmanam
 • çykmanda
 • çykmandan
 • çykmandy
 • çykmandygy
 • çykmandygyna
 • çykmandygyny
 • çykmandyklaryny
 • çykmandylar
 • çykmandyr
 • çykmandyrlar
 • çykmanlygy
 • çykmansoň
 • çykmany
 • çykmanym
 • çykmanyna
 • çykmanyň
 • çykmarsyň
 • çykmarsyňyz
 • çykmaryn
 • çykmasa
 • çykmasa-da
 • çykmasak
 • çykmasalar
 • çykmasam
 • çykmasaň
 • çykmasaňam
 • çykmasy
 • çykmasydyr
 • çykmasyn
 • çykmasyna
 • çykmasyndan
 • çykmasyny
 • çykmasynyň
 • çykmaz
 • çykmazdan
 • çykmazdy
 • çykmazdylar
 • çykmazdym
 • çykmazlyga
 • çykmazlygy
 • çykmazlygydy
 • çykmazlygydyr
 • çykmazlygymy
 • çykmazlygyna
 • çykmazlygyny
 • çykmazlygyň
 • çykmazlyk
 • çykmazlykdan
 • çykmazmy
 • çykmazy
 • çykmazymdan
 • çykmazymyň
 • çykmazyndan
 • çykmazynyň
 • çykmaýan
 • çykmaýanam
 • çykmaýandygyny
 • çykmaýanlary
 • çykmaýanlygy
 • çykmaýanlygyny
 • çykmaýany
 • çykmaýanyny
 • çykmaýar
 • çykmaýardy
 • çykmaýardylar
 • çykmaýarlar
 • çykmaýarmy
 • çykmaň
 • çykmyş
 • çyksa
 • çyksa-da
 • çyksadym
 • çyksagam
 • çyksak
 • çyksalar
 • çyksalaram
 • çyksam
 • çyksamam
 • çyksana
 • çyksaň
 • çyksaň-da
 • çyksaňam
 • çyksaňyz
 • çyksaňyz-da
 • çyksyn
 • çyksynlar
 • çykybam
 • çykyp
 • çykypdy
 • çykypdyk
 • çykypdylar
 • çykypdym
 • çykypdyr
 • çykypdyr-da
 • çykypdyrlar
 • çykypdyryn
 • çykypdyrys
 • çykypdyň
 • çykypmy
 • çykypsyň
 • çykypsyňyz
 • çykyň
 • çykýan
 • çykýan-da
 • çykýana
 • çykýanam
 • çykýandy
 • çykýandygy
 • çykýandygymyzy
 • çykýandygyna
 • çykýandygyny
 • çykýandygyňyz
 • çykýandyklary
 • çykýandyklaryny
 • çykýandyr
 • çykýandyrlar
 • çykýanlar
 • çykýanlara
 • çykýanlaram
 • çykýanlardan
 • çykýanlary
 • çykýanlaryny
 • çykýanlaryň
 • çykýanlygy
 • çykýanlygynda
 • çykýanlygyndan
 • çykýanlygyny
 • çykýanlygynyň
 • çykýany
 • çykýanyndan
 • çykýanyny
 • çykýanyň
 • çykýanyňa
 • çykýanyňy
 • çykýança
 • çykýar
 • çykýar-da
 • çykýardy
 • çykýardyk
 • çykýardylar
 • çykýardym
 • çykýarka
 • çykýarlar
 • çykýarmy
 • çykýarmyka
 • çykýarsyň
 • çykýaryn
 • çykýarys