çykmak işlik

 1. Belli bir zadyň içinden saýlanyp aýrylmak, gitmek.

  • Indi bu öýden çykmak armanly ölmekdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Yhlas bilen aglasaň, sokur gözden ýaş çykar. (nakyl)

 2. Belentlige göterilmek, ýokary galmak.

  • Artyk gurşun ýaly akýan çägäniň belent raýyşyna çykdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Uçut gaýalaryň ýüzlerinden aýlanyp-dolanyp gidýän ýoda beýik dagyň depesine çykdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 3. Öz wagtyndan öň peýda bolmak.

  • Ýaz ir çykypdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 4. Ýaşaýan ýeriňden göçüp gitmek.

  • Men ol jaýdan çykdym.

 5. Gullukdan, işden aýrylmak.

  • Ol mekdepden çykypdyr.

 6. Öňe saýlanmak, öň tarapa berilmek.

  • Tamyň burçy ileri çykyp dur.

  • Gäminiň burny suwdan çykyp durdy.

 7. Ýaryşdan ozmak, öň gelmek.

  • Saýlawda obanyň aty çykdy.

 8. Äre barmak, durmuşa gitmek.

  • Olaryň gyzy durmuşa çykypdyr.

 9. Emele gelmek, dömmek.

  • Onuň boýnuna çyban çykypdyr.

 10. Belli bir derejä ýetmek, barmak.

  • Bu oýnalýan oýnuň derejesi artyp, ozal bir köpük bolsa, soňabaka bir şaýa, iki şaýa, soň bir apbasa çykdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 11. Göçme manyda Ses gelmek, eşidilmek.

  • Ýene çykdy jaňyň owazy, Enaýy jaňňyrdap çagyrdy bizi. (A. Haýydow, Gök Asman)

  • Gowaçanyň kä ýerinden hümürdi, käbir ýerinden bolsa, çasly gülki çykýardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 12. Kömekçi işlik funksiýasyndan gelip, ysnyşyp gelýän işlikleriniň manylary bilen baglanyşykly hereket aňladýar.

  • Üstün çykmak, garşy çykmak.

 13. Kömekçi işlik funksiýasyndan gelip, ysnyşyp gelýän işligi bilen birlikde, gymyldynyň birnäçe gezek gaýtalanýandygyny, bolup gutaranyny görkezýär.

  • Aýdyp çykmak, barlap çykmak, seredip çykmak, görüp çykmak.