çykarybermek çy‧ka‧ry‧ber‧mek işlik

 1. Içinden daşyna alybermek.

  • Jaýdan stoly çykaryberdiler.

 2. Egniňden, aýagyňdan aýrybermek.

  • Ol öýe girdi-de, aýakgabyny çykaryberdi.

 3. Gulluk wezipesinden aýrybermek, boşadybermek.

 4. Gyz maşgalany gözli-başly edibermek, äre beribermek.

 5. Meseläni çözübermek, işläbermek.


Duş gelýän formalary
 • çykaryberdi
 • çykaryberdiler
 • çykaryberen
 • çykarybereris
 • çykaryberipdirler
 • çykaryberiň
 • çykarybersin