çykartmak işlik

 1. Içinden daşyna alyp çykdyrmak.

  • Gowa bilen guýudan suw çakartdy.

 2. Üstüňden, aýagyňdan aýyrtmak.

  • Toý etdiler, ädik çykardyp, guşak çözdürdiler.

 3. Gulluk wezipesinden boşatdyrmak, aýyrtdyrmak.

  • Ony işden çykardy.

 4. Gyzy gözli başly etdirmek, äre berdirmek.

 5. Ýerasty baýlyklary gazyp aldyrmak.

  • Kömür gazyp çykartmak.

 6. Göçme manyda Belli bir derejä ýetirmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çykartmak - çykardýar, çykardar, çykardypdyr.