çykarmak çy‧kar‧mak işlik

 1. Içinden daşyna alyp çykmak.

  • Jübüsinden ýaglygyny çykaryp, maňlaýyny süpürdi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

  • Kitaby sumkasyndan çykardy.

 2. Egninden aýyrmak.

  • Soňra egnindäki ak haladyny çykaryp, tamyň diwaryndan asdy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

  • Keýmir paltosyny çykaryp, tamyň burçundaky asawaçdan asdy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 3. Gulluk wezipesinden aýyrmak, boşatmak.

  • Meredi işden çykarypdyr.

 4. Gyz maşgalany gözli-başly etmek, äre bermek.

  • Ol meni öňki çykaran gyzlary ýaly, gysymynyň içinde saklajak bolýar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Ynha gyz çykaryp, ogul öýerdiň, Şöhrat seniň edýän işiňe, ýeňňe! (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

 5. Iýer ýaly we ş. m. zady salyp alyp bermek, getirmek.

  • Aýna okara doly gowurma çykardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 6. Bir ýerden başga bir ýere sürüp alyp gitmek.

  • Eger men hem alada etsem, onda guma goýun çykarmaly bolarys. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 7. Meseläni çözmek, işlemek.

  • Mesele çykarmak için köp wagt gerek bolar.

 8. Öndürip ýetişdirmek, önüm bermek.

  • Ol zawod ýag önümlerini çykarýar.

 9. Ýerasty baýlyklary gazyp almak.

  • Ol işçiler şahtada kömür çykarýarlar.

 10. Göçme manyda Zadyň bahasyny belli derejä ýetirmek, belli bir nyrha getirmek.

  • Aşgabatda çaýyň gadagyny men üç manada-da çykaryp bilerin. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

baş çykarmak

seret baş 1

 • Sen ondan baş çykaryp bilersiň!

gözüni çykarmak

seret göz

karar çykarmak

seret karar 1

 • Ýygnagyň netijesi barada karar çykardylar.

ýatdan çykarmak

seret ýat 1

 • Öň bilýän zatlaryň köpüsini ýatdan çykarypsyň!

ýoga çykarmak

seret ýok 2

 • Ol hemme puluny ýoga çykardy.

ýüze çykarmak

seret ýüz 1

 • Planetalaryň arasynda syýahat etmek boljakdygyny ylmy tarapyndan ýüze çykarýar. («Mydam Taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • çykaraly
 • çykaralymy
 • çykaralyň
 • çykaram
 • çykaramok
 • çykaramyzok
 • çykaran
 • çykarana
 • çykaranam
 • çykaranda
 • çykarandan
 • çykarandygy
 • çykarandygyna
 • çykarandygyny
 • çykarandygynyň
 • çykarandyklary
 • çykarandyklaryna
 • çykarandyklaryny
 • çykarandyr
 • çykaranlar
 • çykaranlary
 • çykaranlaryna
 • çykaranlarynda
 • çykaranlaryndan
 • çykaranlygy
 • çykaranmyş
 • çykaranok
 • çykaranokdy
 • çykaranoklar
 • çykaransoň
 • çykarany
 • çykaranym
 • çykaranymy
 • çykaranynda
 • çykaranyndan
 • çykaranyny
 • çykaranyň
 • çykaranyňy
 • çykarar
 • çykarar-da
 • çykarardan
 • çykarardy
 • çykarardylar
 • çykararlar
 • çykararmy
 • çykararsyň
 • çykararsyňyz
 • çykararyn
 • çykararyna
 • çykararyny
 • çykararys
 • çykarasy
 • çykarasym
 • çykarasyň
 • çykaraý
 • çykaraýan
 • çykaraýdy
 • çykaraýjak
 • çykaraýmagymyz
 • çykaraýmagyňyz
 • çykaraýmak
 • çykaraýmaly
 • çykaraýmasynlar
 • çykaraýsa
 • çykaraýsak
 • çykaraýsam
 • çykaraýsaň
 • çykaraýsaňyz
 • çykaraýyn
 • çykaraýynmy
 • çykaraýyň
 • çykaraýýar
 • çykaraňok
 • çykaraňokmy
 • çykardam
 • çykardy
 • çykardy-da
 • çykardygyça
 • çykardyk
 • çykardyk-da
 • çykardylar
 • çykardym
 • çykardym-da
 • çykardyň
 • çykardyňmy
 • çykardyňyz
 • çykardyňyzmy
 • çykargyn
 • çykarjaga
 • çykarjagy
 • çykarjagyna
 • çykarjagyndan
 • çykarjagyny
 • çykarjak
 • çykarjakdy
 • çykarjakdygyna
 • çykarjakdygyny
 • çykarjakdyklaryny
 • çykarjakdym
 • çykarjaklar
 • çykarjaklarmy
 • çykarjaklary
 • çykarjaklaryny
 • çykarma
 • çykarma-da
 • çykarmady
 • çykarmady-da
 • çykarmadygyny
 • çykarmadyk
 • çykarmadylar
 • çykarmadym
 • çykarmadym-da
 • çykarmadyň
 • çykarmaga
 • çykarmaga-da
 • çykarmagy
 • çykarmagymyzy
 • çykarmagyn
 • çykarmagyna
 • çykarmagynda
 • çykarmagyndan
 • çykarmagyny
 • çykarmagynyň
 • çykarmagyň
 • çykarmagyňyzy
 • çykarmajagyňy
 • çykarmajagyňyza
 • çykarmajak
 • çykarmajakdygy
 • çykarmajakdygyny
 • çykarmajakdyklaryny
 • çykarmak
 • çykarmakda
 • çykarmakdan
 • çykarmakdyr
 • çykarmaklary
 • çykarmaklaryna
 • çykarmaklaryny
 • çykarmaklyga
 • çykarmaklygy
 • çykarmaklygyna
 • çykarmaklygyň
 • çykarmaklyk
 • çykarmaklykda
 • çykarmaklykdan
 • çykarmakçy
 • çykarmalar
 • çykarmalarda
 • çykarmalary
 • çykarmalaryn
 • çykarmalaryndan
 • çykarmalarynyň
 • çykarmalaryň
 • çykarmaly
 • çykarmalydy
 • çykarmalydygy
 • çykarmalydygyny
 • çykarmalydyr
 • çykarmalymy
 • çykarmalyň
 • çykarman
 • çykarmandy
 • çykarmandygyňyzy
 • çykarmandyklaryny
 • çykarmandym
 • çykarmandyr
 • çykarmandyrlar
 • çykarmanjyk
 • çykarmany
 • çykarmanym
 • çykarmanyna
 • çykarmanyň
 • çykarmarys
 • çykarmasa
 • çykarmasa-da
 • çykarmasak
 • çykarmasalar
 • çykarmasam
 • çykarmasaň
 • çykarmasaňyz
 • çykarmasy
 • çykarmasyn
 • çykarmasyna
 • çykarmasyndan
 • çykarmasyny
 • çykarmasynyň
 • çykarmaz
 • çykarmazdan
 • çykarmazdy
 • çykarmazlar
 • çykarmazlyga
 • çykarmazlygy
 • çykarmazlygyna
 • çykarmazlygyndan
 • çykarmazlyk
 • çykarmazlykdyr
 • çykarmazmy
 • çykarmazmyka
 • çykarmazy
 • çykarmazynyň
 • çykarmaýan
 • çykarmaýanlara
 • çykarmaýar
 • çykarmaýardy
 • çykarmaýarlar
 • çykarmaýarsyňyz
 • çykarmaýarys
 • çykarmaň
 • çykarmyş
 • çykarsa
 • çykarsa-da
 • çykarsak
 • çykarsalar
 • çykarsalaram
 • çykarsam
 • çykarsaň
 • çykarsaňyz-da
 • çykarsyn
 • çykarsynlar
 • çykarybam
 • çykaryp
 • çykarypdy
 • çykarypdyk
 • çykarypdym
 • çykarypdyr
 • çykarypdyr-da
 • çykarypdyrlar
 • çykarypdyryn
 • çykarypdyňyz
 • çykarypmy
 • çykarypsyň
 • çykaryň
 • çykarýan
 • çykarýana
 • çykarýanda
 • çykarýandan
 • çykarýandygy
 • çykarýandygyna
 • çykarýandygyny
 • çykarýandyklary
 • çykarýandyklaryny
 • çykarýandyr
 • çykarýanlar
 • çykarýanlara
 • çykarýanlaram
 • çykarýanlaryň
 • çykarýanlygy
 • çykarýanlyklary
 • çykarýany
 • çykarýanyny
 • çykarýança
 • çykarýar
 • çykarýar-da
 • çykarýardy
 • çykarýardylar
 • çykarýardym
 • çykarýarlar
 • çykarýarlaram
 • çykarýarmy
 • çykarýarsyň
 • çykarýarsyňyz
 • çykarýaryn
 • çykarýarys