çykarmak işlik

 1. Içinden daşyna alyp çykmak.

  • Jübüsinden ýaglygyny çykaryp, maňlaýyny süpürdi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)

  • Kitaby sumkasyndan çykardy.

 2. Egninden aýyrmak.

  • Soňra egnindäki ak haladyny çykaryp, tamyň diwaryndan asdy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

  • Keýmir paltosyny çykaryp, tamyň burçundaky asawaçdan asdy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)

 3. Gulluk wezipesinden aýyrmak, boşatmak.

  • Meredi işden çykarypdyr.

 4. Gyz maşgalany gözli-başly etmek, äre bermek.

  • Ol meni öňki çykaran gyzlary ýaly, gysymynyň içinde saklajak bolýar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Ynha gyz çykaryp, ogul öýerdiň, Şöhrat seniň edýän işiňe, ýeňňe! (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

 5. Iýer ýaly we ş. m. zady salyp alyp bermek, getirmek.

  • Aýna okara doly gowurma çykardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 6. Bir ýerden başga bir ýere sürüp alyp gitmek.

  • Eger men hem alada etsem, onda guma goýun çykarmaly bolarys. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 7. Meseläni çözmek, işlemek.

  • Mesele çykarmak için köp wagt gerek bolar.

 8. Öndürip ýetişdirmek, önüm bermek.

  • Ol zawod ýag önümlerini çykarýar.

 9. Ýerasty baýlyklary gazyp almak.

  • Ol işçiler şahtada kömür çykarýarlar.

 10. Göçme manyda Zadyň bahasyny belli derejä ýetirmek, belli bir nyrha getirmek.

  • Aşgabatda çaýyň gadagyny men üç manada-da çykaryp bilerin. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

baş çykarmak

seret baş1

 • Sen ondan baş çykaryp bilersiň!

gözüni çykarmak

seret göz

karar çykarmak

seret karar1

 • Ýygnagyň netijesi barada karar çykardylar.

ýatdan çykarmak

seret ýat1

 • Öň bilýän zatlaryň köpüsini ýatdan çykarypsyň!

ýoga çykarmak

seret ýok2

 • Ol hemme puluny ýoga çykardy.

ýüze çykarmak

seret ýüz1

 • Planetalaryň arasynda syýahat etmek boljakdygyny ylmy tarapyndan ýüze çykarýar. («Mydam Taýýar» gazeti)