çow çow at

Gyňaç, geýim we ş. m. tikmek üçin mata gyýlanda emele gelýän ýiti üç üçburçlyk.

 • Nabat köne çit gyňajynyň çowy bilen gözlerini süpürdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Ol çiliň üstünde oturdy-da, saýawan ornuna kellesiniň üstüne örten ýüpek ýaglygynyň çowlary bilen ýüz-gözlerini süpürişdirdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem çow - çowum, çowuň.

çow almak

Gyňaç we ş. m. edilende üçburç edip kesmek.

 • Gyňaç tikilende çow almak.


Duş gelýän formalary
 • çowdur
 • çowdurlar
 • çowlam
 • çowlary
 • çowluga
 • çowlugy
 • çowlugymy
 • çowlugyny
 • çowlugynyň
 • çowluk
 • çowlukdan
 • çowly
 • çowy