çeper

 1. Öz işine ökde, bir işi nepis ýerine ýetirýän, ussat.

  • Her hili çeper adamlar bar. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Lap etdigiň däldir, bir ajap ýerdir, obamyzyň gelin-gyzy çeperdir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Ökdelik bilen edilen, ussatlyk bilen gowy edilen, örän oňat, nepis.

  • Çeper edilen iş çeper salnan nagyş.

 3. Sungat işine degişli bolan.

 4. Hakykaty obrazly beýan edýän, obrazly, täsirli.

  • Ol çeper edebiýat kitaplary-da okamagy söýýän adamdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Çeper sözleri çöpläp, näzik saýraýar dilim. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Aýratyn hem şahyrçylyk talantyna eýe bolan käbir eneler köp sanly çeper hüwdüler döredipdirler. («Edebiýat»)


Duş gelýän formalary
 • çeperden
 • çeperdigi
 • çeperdir
 • çepere
 • çeperin
 • çeperiň
 • çeperligi
 • çeperliginde
 • çeperliginden
 • çeperligine
 • çeperlik
 • çeperliligi