çen çen at

 1. Güman etmeklik, çak.

  • Ýoldaky ýylpyldaşýan merjenler, ony wasp etmäge ýetmez her çenler. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Durdymyrady çen ýüzüni ýarymçyk açdy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 2. Takmyn, takmynan.

 3. seret çenli

  • Şu çaka çen biz ümsüm durduk, ema şu gün men onuň bilen gürleşmäge başlaryn. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

çenden artyk

seret artyk

 • Garry ene öz agtyjagyny çenden artyk söýýärdi. (A. Gowşudow, Eserler)

çenden çykmak

Hetden aşmak, gaty gitmek.

 • Ýagşy ýigit, sen çenden çykýarsyň!


Duş gelýän formalary
 • çen-de
 • çende
 • çenden
 • çendi
 • çendir
 • çene
 • çenedi
 • çenem
 • çeni
 • çenim
 • çenimden
 • çenime
 • çenimem
 • çenimiz
 • çenin
 • çeninde
 • çeninden
 • çenindäki
 • çenine
 • çenini
 • çeniniň
 • çeniň
 • çeniňden
 • çeniňi
 • çenlem
 • çenler
 • çenlerem
 • çenleri
 • çenleriň
 • çenli
 • çenlidi
 • çenlidir
 • çenlileri
 • çenlimi
 • çenlimiş
 • çenlisi
 • çenlisine
 • çenlisini
 • çenlisiniň
 • çensiz