çem çem

Ýagdaý, pursat, maý.

 • Hälki gallaç alyp uludan demin, Ahmal, galman, bildi, geplejek çemin. (B. Kerbabaýew, Poemalar)

 • Diýdi Ýagmyr oňa gelende çemi: -- Işli barýaňyzmy, gezelenjemi?! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

çem gelen

Her bir duş gelen, gabat gelen.

 • Tapan ýumşun buýurdy, Her ýeten, her çem gelen. (B. Kerbabaýew, Poemalar)

çemine salmak

Ýagdaýyny, wagtyny tapyp, işiňi ýola goýmak, pursat tapyp ele almak.

çemini tapmak

Ugruny tapmak, ýagdaýyny tapmak.

 • Öýlerine baraýsam, tapyp çemini ogrynça suratym goýýan-diýenmiş. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Çemini tapyp gürrüň etmek.


Duş gelýän formalary
 • çeme
 • çemi
 • çemin
 • çemine
 • çemini
 • çemli
 • çemlidi
 • çemliler
 • çemçe