çekmek çek‧mek işlik

 1. Dartmak.

 2. Bir zady bir ýerden ikinji ýere eltmek, göterip bilmek, süýşürmek, daşamak.

 3. Terezide ölçäp agramyny bilmek, ölçäp bermek.

  • Terezide onuň ýüregini çekipdirler. (Gadymy dünýä taryhy)

 4. Sogrup, çykaryp almak, çykarmak, sogurmak.

  • Goltugundaky kitaby çekip alypdyrlar.

 5. Belli wagta çenli dowam etmek.

  • Garakçylaryň at saýlamak, nahar taýýarlatmak işleri bir sagada golaý çekdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 6. Geçirmek, salmak, eltmek.

  • Şäherden obamyza ýol çekdiler.

 7. Gatnaşmaga höwes döretmek, girizmek, gatnaşdyrmak.

 8. Içiňe sormak (çilim we ş. m. hakda).

  • Owal çekdim, mazasyny gant etdi, Atam-enem: --Barma! -- diýip pent etdi. (Mollamurt, Saýlanan eserler)

 9. Susup almak, çykarmak.

  • Guýudan suw çekmek.

 10. Daş görnüşi, kesbi, gylyk-häsiýeti birine meňzetmek, çalym etmek.

  • Asyl seniň ýeläňe-ygyňa düşer ýaly däl, kakaňda-ha şeýle häsiýetlisi ýokdy, bilmedim sen kime çekdiňkäň?! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Mal eýesine çekmese, şumluk. (nakyl)

 11. El bilen süýüp almak, süýmek (ýüpek hakda).

  • Garry ene ýüň egirýär, gulaç dokaýar, onuň-munuň ýüpegini çekip berýär. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 12. Syramak, tikmek (ýorgan hakynda).

  • Indi bir gaplap çekäýmesi galdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 13. Ýapmak, örtmek.

  • Ýelli haty hem alyp, içki jaýa girip, işigi çekdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 14. Üwemek.

  • Degirmende un (bugdaý) çekmek.

 15. Döl almak üçin çaknyşdyrmak (mal-gara hakda).

 16. Bir zadyň özüne meňzedip şekilini almak.

  • Surat çekmek.

 17. Kömekçi işlik funksiýasynda ysnyşyp gelýän isimleriniň manysy bilen baglanyşykly hereket aňladýan söz.

  • Azap çekmek.

  • Ejir çekmek.

ah çekmek

seret ah 2

 • Içini tutup ah çekip, Ýamandy onuň haly. («Mydam Taýýar» gazeti)

arman çekmek

seret arman 1

atanak çekmek

seret atanak

 • Ol ýaňky hatyň ýüzüne gyzyl galam bilen atanak çekdi.

aýak çekmek

seret aýak

 • Pökgeniň howlusynyň agzyna baran ýerlerinde Wüşi kel aýak çekdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

dara çekmek

seret dar 2

 • Tagsyr, äkidip dara çeksinler! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

dert çekmek

seret dert

 • Sen hem geler ýerde gelip çykaňok, Meniň bu derdimi bile çekeňok. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

garyn çekmek

seret garyn 1

gol çekmek

seret gol 1

 • Ejeň-de, eneň-de çekdi golyny. («Mydam Taýýar» gazeti)

gözüň çekmek

seret göz

 • Onuň gözleri-de çekýän ýalydy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

gümüni çekmek

seret güm


Duş gelýän formalary
 • çekdem
 • çekdi
 • çekdi-de
 • çekdigi
 • çekdigim
 • çekdigiň
 • çekdik
 • çekdiler
 • çekdim
 • çekdir
 • çekdiň
 • çekdiňiz
 • çekeli
 • çekeliň
 • çekem
 • çekemok
 • çeken
 • çekende
 • çekenden
 • çekendigi
 • çekendigimi
 • çekendigine
 • çekendigini
 • çekendikleri
 • çekendiklerini
 • çekendir
 • çekene
 • çekenem
 • çekeni
 • çekenim
 • çekenimi
 • çekenimizde
 • çekeninde
 • çekeninden
 • çekenine
 • çekenini
 • çekeniň
 • çekeniňde
 • çekeniňden
 • çekeniňe
 • çekeniňimi
 • çekeniňizde
 • çekenler
 • çekenlerde
 • çekenlerden
 • çekenlere
 • çekenleri
 • çekenlerinde
 • çekenlerinden
 • çekenlerini
 • çekenleriň
 • çekenligi
 • çekenlik
 • çekenok
 • çekenokdy
 • çekenoklar
 • çekensoň
 • çeker
 • çeker-de
 • çekerden
 • çekerdi
 • çekerdik
 • çekerdiler
 • çekerdim
 • çekerdiň
 • çekere
 • çekeri
 • çekerin
 • çekerinden
 • çekerine
 • çekerini
 • çekerinmi
 • çekeris
 • çekerler
 • çekerlermi
 • çekerli
 • çekerlik
 • çekermikä
 • çekersiň
 • çekersiňiz
 • çekesi
 • çekesim
 • çekesimiz
 • çekesiň
 • çekesiňiz
 • çekeýin
 • çekeňok
 • çekgin
 • çekibem
 • çekip
 • çekipdi
 • çekipdiler
 • çekipdir
 • çekipdir-de
 • çekipdirin
 • çekipdiris
 • çekipdirler
 • çekipsiň
 • çekipsiňiz
 • çekiň
 • çekjege
 • çekjegem
 • çekjegi
 • çekjegiňizi
 • çekjek
 • çekjekdi
 • çekjekdigi
 • çekjekdigini
 • çekjekdikleri
 • çekjekdiklerini
 • çekjekdim
 • çekjekdir
 • çekjekdiň
 • çekjekkä
 • çekjekler
 • çekme
 • çekmedi
 • çekmedigi
 • çekmedik
 • çekmedik-de
 • çekmedikden
 • çekmediler
 • çekmedim
 • çekmediň
 • çekmediňmi
 • çekmegem
 • çekmegi
 • çekmegidir
 • çekmegime
 • çekmegimi
 • çekmegin
 • çekmeginde
 • çekmeginden
 • çekmegine
 • çekmegini
 • çekmeginiň
 • çekmegiň
 • çekmegiňize
 • çekmejegi
 • çekmejegine
 • çekmejegini
 • çekmejek
 • çekmejekdigini
 • çekmejekdiklerini
 • çekmek
 • çekmekde
 • çekmekden
 • çekmekdi
 • çekmekdir
 • çekmekleri
 • çekmeklerine
 • çekmeklerini
 • çekmekleriniň
 • çekmeklige
 • çekmekligi
 • çekmekligine
 • çekmekliginiň
 • çekmekligiň
 • çekmeklik
 • çekmeklikde
 • çekmeklikden
 • çekmekmi
 • çekmekçi
 • çekmeler
 • çekmelerden
 • çekmeleri
 • çekmeleriň
 • çekmeli
 • çekmelidi
 • çekmelidigi
 • çekmelidigimi
 • çekmelidigine
 • çekmelidigini
 • çekmelidir
 • çekmelidirler
 • çekmelidiň
 • çekmerin
 • çekmeris
 • çekmersiň
 • çekmersiňiz
 • çekmese
 • çekmese-de
 • çekmesem
 • çekmeseň
 • çekmeseňiz
 • çekmesi
 • çekmesinde
 • çekmesinden
 • çekmesini
 • çekmesiniň
 • çekmesinler
 • çekmez
 • çekmezden
 • çekmezdi
 • çekmezinden
 • çekmezlige
 • çekmezligi
 • çekmezligine
 • çekmezligiň
 • çekmezlik
 • çekmezmi
 • çekmeýän
 • çekmeýändigini
 • çekmeýänem
 • çekmeýäni
 • çekmeýänini
 • çekmeýäniň
 • çekmeýänler
 • çekmeýänlerde
 • çekmeýänlere
 • çekmeýänleri
 • çekmeýänligi
 • çekmeýänliginiň
 • çekmeýär
 • çekmeýärdi
 • çekmeýärdim
 • çekmeýärler
 • çekmeýärmi
 • çekmiş
 • çekmäge
 • çekmäge-de
 • çekmäliň
 • çekmän
 • çekmändi
 • çekmändigi
 • çekmändigine
 • çekmändigini
 • çekmändir
 • çekmändirler
 • çekmäne
 • çekmänem
 • çekmäni
 • çekmänim
 • çekmäniniň
 • çekmäniň
 • çekmäň
 • çekse
 • çekse-de
 • çeksedi
 • çeksedim
 • çeksek
 • çeksek-de
 • çekseler
 • çekselerem
 • çeksem
 • çeksem-de
 • çeksene
 • çekseň
 • çekseň-de
 • çekseňem
 • çekseňiz
 • çeksin
 • çeksinler
 • çekäý
 • çekäýjek
 • çekäýme
 • çekäýmedi
 • çekäýmek
 • çekäýmeli
 • çekäýmesin
 • çekäýse
 • çekäýsem
 • çekäýseňiz
 • çekýän
 • çekýän-de
 • çekýändigi
 • çekýändigimi
 • çekýändigimizi
 • çekýändigine
 • çekýändigini
 • çekýändikleri
 • çekýändiklerine
 • çekýändiklerini
 • çekýändir
 • çekýändirler
 • çekýäne
 • çekýänem
 • çekýäni
 • çekýänimi
 • çekýänine
 • çekýänini
 • çekýäniň
 • çekýäniňi
 • çekýänler
 • çekýänlerden
 • çekýänlerdir
 • çekýänlere
 • çekýänleri
 • çekýänleriniň
 • çekýänleriň
 • çekýänligi
 • çekýänligimi
 • çekýänligimiziň
 • çekýänliginden
 • çekýänligini
 • çekýänliginiň
 • çekýänçä
 • çekýär
 • çekýär-de
 • çekýärdi
 • çekýärdik
 • çekýärdiler
 • çekýärdim
 • çekýärdiň
 • çekýärem
 • çekýärin
 • çekýäris
 • çekýärler
 • çekýärmi
 • çekýärsiň
 • çekýärsiňiz