çekilmek çe‧kil‧mek işlik

 1. Dartylmak, çekdirilmek.

  • Tamdyranyň kirşi çekildi.

 2. Bir zat bir ýerden ikinji ýere eltilmek, äkidilmek, süýşürilmek, daşalmak.

  • Köçäniň daşlary çekildi.

  • Ýandak küdeleriniň hemmesi çekildi.

 3. Ölçelip goýulmak, ölçelmek.

  • Üç kilo üzüm çekildi.

 4. Sogrulmak, çykarylmak.

  • Agyryly dişler çekilip aýrylýar.

 5. Geçirilmek, salnyp eltilmek.

  • Şäherden zawoda çenli tramwaý ýollary çekildi. («Mydam taýýar» gazeti)

 6. Içiňe sorulmak (çilim we ş. m. hakda).

  • Dynuwsyz çekilen mahorka tütüni wagonyň içinde ysgynsyz tüweleý ýaly aýlanýar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 7. El bilen süýlüp alynmak süýülmek (ýüpek hakda).

  • Ýüpek çekilip gutaryldy.

 8. Syratmak, tikilmek (ýorgan hakynda).

  • Täze ýorgan çekilipdir.

 9. Ýapylmak, baglanmak.

 10. Örtülmek, ýazylmak, tutulmak.

  • Pola gök mawut çekilipdir, haly bary ýazylypdyr. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

 11. Yza gitmek, gaýra süýşmek, serpikmek.

  • Tiz boluň çekileliň! («Türkmen pýesalary»)

 12. Akmagy togtamak, azalmak, peselmek.

  • Guýynyň suwy çekilipdir.

 13. Üwemek.

  • Degirmene getirilen däneler çekildi.

 14. Bir zadyň daşyna sim we ş. m. aýlanylmak.

 15. Bir zadyň şekili kagyz ýüzüne geçirilmek.

 16. Göçme manyda Horlanmak, inçelmek.

  • Onuň eti çekilen çekgeleriniň üstünden almaz ýaly ýaş damjalary biygtyýar damjalaýardy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)


Duş gelýän formalary
 • çekildi
 • çekildi-de
 • çekildigi
 • çekildik
 • çekildiler
 • çekildim
 • çekildim-de
 • çekildimi
 • çekildiňiz
 • çekileli
 • çekileliň
 • çekilen
 • çekilende
 • çekilenden
 • çekilendigi
 • çekilendigine
 • çekilendigini
 • çekilendikleri
 • çekilendir
 • çekilene
 • çekilenem
 • çekileni
 • çekilenimi
 • çekileninden
 • çekilenini
 • çekileniňizde
 • çekilenler
 • çekilenlerinde
 • çekilenlerinden
 • çekilenlerini
 • çekilenleriň
 • çekilenligi
 • çekilenlik
 • çekilenok
 • çekilensoň
 • çekiler
 • çekilerden
 • çekilerdi
 • çekilere
 • çekileri
 • çekilerin
 • çekileris
 • çekilersiň
 • çekilesi
 • çekileýin
 • çekilibem
 • çekilip
 • çekilipdi
 • çekilipdiler
 • çekilipdir
 • çekilipdirler
 • çekilipmi
 • çekiliň
 • çekiljegi
 • çekiljegine
 • çekiljegini
 • çekiljeginiň
 • çekiljek
 • çekiljekdigi
 • çekiljekdigine
 • çekiljekdigini
 • çekiljekdiklerini
 • çekilme
 • çekilme-de
 • çekilmedi
 • çekilmedigini
 • çekilmedik
 • çekilmediklere
 • çekilmediler
 • çekilmegi
 • çekilmegidir
 • çekilmegime
 • çekilmegimi
 • çekilmeginde
 • çekilmeginden
 • çekilmegine
 • çekilmegini
 • çekilmeginiň
 • çekilmegiň
 • çekilmegiňiz
 • çekilmegiňizi
 • çekilmejegine
 • çekilmejek
 • çekilmejekdigi
 • çekilmejekdigini
 • çekilmek
 • çekilmekde
 • çekilmekden
 • çekilmekleri
 • çekilmeklerini
 • çekilmeklik
 • çekilmekçi
 • çekilmeler
 • çekilmelerde
 • çekilmelere
 • çekilmeleri
 • çekilmeli
 • çekilmelidi
 • çekilmelidigi
 • çekilmelidigini
 • çekilmelidir
 • çekilmelidirler
 • çekilmese
 • çekilmesem
 • çekilmesi
 • çekilmesinden
 • çekilmesini
 • çekilmez
 • çekilmezden
 • çekilmezinden
 • çekilmezligi
 • çekilmezligini
 • çekilmezligiň
 • çekilmezlik
 • çekilmeýändigini
 • çekilmeýär
 • çekilmeýärdi
 • çekilmeýäris
 • çekilmeýärler
 • çekilmäge
 • çekilmäge-de
 • çekilmäli
 • çekilmän
 • çekilmändi
 • çekilmändigi
 • çekilmändigini
 • çekilmändiginiň
 • çekilmändir
 • çekilmäni
 • çekilmänmi
 • çekilse
 • çekilse-de
 • çekilsek
 • çekilseň
 • çekilseňiz
 • çekilseňizem
 • çekilsin
 • çekiläýjek
 • çekiläýme
 • çekiläýmegi
 • çekiläýmeli
 • çekiläýmäge
 • çekilýän
 • çekilýändi
 • çekilýändigi
 • çekilýändigimizi
 • çekilýändigine
 • çekilýändigini
 • çekilýändikleri
 • çekilýändiklerinden
 • çekilýändir
 • çekilýäne
 • çekilýänem
 • çekilýäni
 • çekilýänine
 • çekilýänini
 • çekilýäniň
 • çekilýänler
 • çekilýänlere
 • çekilýänlerini
 • çekilýänligini
 • çekilýänçä
 • çekilýär
 • çekilýär-de
 • çekilýärdi
 • çekilýärdiler
 • çekilýärin
 • çekilýäris
 • çekilýärler