çatylmak ça‧tyl‧mak işlik

 1. Depjelmek, tikilmek.

  • Köýnegiň ýyrtygy gowy çatylmandyr.

 2. Ýüpüň, tanapyň, sapagyň we ş. m. ujy biri-birine berkidilmek, daňylmak.

  • Ýüpler biri-birine çatylypdyr.

 3. Iki ýa-da köp zatlar baglanmak, seplemek.

  • Goýunlaryň iki-ikiden başy çatylypdyr.

 4. Göçme manyda Är-heleý edilip duşurylmak.

  • Eje jan, gyzlaryň satylýan, bolar-bolmaz birine ýeňsesinden çatylýan zamany bir eýýäm ötdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Ömür söwdasynda köpi utulyp, Gan aglaýar garry-goja çatylyp. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 5. Birikmek, üýşmek, goşulyşmak.

başy çatylmak

seret baş 1

 • Iki adamyň başynyň çatylan ýerinde edilýän gürrüň şoldy. (A. Gowşudow, Eserler)

 • Olaryň başy çatylan bolsa, biri-birinden aýrylmaz.


Duş gelýän formalary
 • çatylan
 • çatylanda
 • çatylandan
 • çatylandy
 • çatylandygyna
 • çatylandyr
 • çatylanlary
 • çatylanmy
 • çatylany
 • çatylar
 • çatylma
 • çatylmagy
 • çatylmak
 • çatylmaly
 • çatylmalydyr
 • çatylman
 • çatylmandyr
 • çatylmanyň
 • çatylmasy
 • çatylmasyny
 • çatylmaýan
 • çatylsa
 • çatylyp
 • çatylypdyr
 • çatylýan
 • çatylýança
 • çatylýar