çatmak çat‧mak işlik

 1. Ýyrtylan ýa-da sökülen ýeri depjemek, tikmek.

  • Geýimiň ýyrtylan ýerini çatmak.

 2. Ýüpüň, tanapyň, sapagyň we ş. m. ujuny birikdirip daňmak.

  • Iki ýüpüň ujuny çatmak.

 3. Iki ýa-da köp zady biri-birine baglamak, daňmak, seplemek.

  • Synandylar gol-aýagmy çatmaga, Öldürip läşimi gorpa atmaga. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

  • Towlap tutup, golumy arkamda çatdy. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 4. Göçme manyda Är-heleý etmek, duşurmak.

  • Gara maňlaýdyr başym, on üç- on dörtdür ýaşym, altmyş ýaşla çatdylar, kakladylar bu läşim. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)

 5. Gepleşik dili Ýeterlik bolmak, etmek.

  • Göteren azygymyz zordan üç güne çatdy.

akyl çatmak

Zadyň düýbüne düşünmek, düşünjäň ýetmek, akylyň ýetmek.

 • Hiç aklym çatmaýar eden günäme. («Sowet Edebiýaty» žurnaly)

gaýrat çatmak

gurp çatmak

 1. Güýç ýetmek, gaýratyň ýetmek, başaryp bilmek.

  • Dolanyp ýatmaga gurby çatmady, Göwresi sandyrap diýen etmedi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Iki put uny arkaňa almaga seniň gurbuň çatmaz.

 2. Puluň, maýaň ýetmek.

  • Şu kostýumy almaga gurbum çatar.

wyždanyň çatmak

Ynsabyň çydam etmek, ynsap etmek, dözmek.

 • Neneň wyždanyň çatdy?! (B. Pürliýew, Ikinji gün)


Duş gelýän formalary
 • çataly
 • çatam
 • çatan
 • çatandygyny
 • çatanlar
 • çatanok
 • çatanymyzda
 • çatanyny
 • çatanyň
 • çatar
 • çatardan
 • çatarlar
 • çataryn
 • çataýsa
 • çatdy
 • çatdygym
 • çatdygyndan
 • çatdyk
 • çatdylar
 • çatjak
 • çatjakdygyny
 • çatma
 • çatma-da
 • çatmady
 • çatmadyk
 • çatmaga
 • çatmagy
 • çatmajagyny
 • çatmajakdygyny
 • çatmak
 • çatmalar
 • çatmalara
 • çatmalarda
 • çatmalardan
 • çatmalary
 • çatmalaryna
 • çatmalarynda
 • çatmalaryny
 • çatmalarynyň
 • çatmalaryň
 • çatmaly
 • çatmalydygyny
 • çatmalydyr
 • çatman
 • çatmandy
 • çatmandyr
 • çatmany
 • çatmanyň
 • çatmasa
 • çatmasy
 • çatmasydyr
 • çatmasyna
 • çatmasynda
 • çatmasyndan
 • çatmasyny
 • çatmasynyň
 • çatmaz
 • çatmazlyk
 • çatmaýan
 • çatmaýandygy
 • çatmaýandygyny
 • çatmaýanlygyny
 • çatmaýar
 • çatmaýardy
 • çatmaýarmyka
 • çatmaň
 • çatsa
 • çatsyn
 • çatyp
 • çatypdym
 • çatypdyr
 • çatypdyrlar
 • çatyň
 • çatýan
 • çatýan-da
 • çatýanam
 • çatýandyr
 • çatýar
 • çatýardy
 • çatýarlar