çalajan ça‧la‧jan

[çalaja:n]

 1. Öljek bolup ýatan, güýçden gaçan, haýallan, gözgyny halda bolan.

  • Başlyk çalajan kebelegi iki ýana agdaryp, pugta syn etdi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

  • Az salymdan Saryja çalajan sülgüni getirdi. (J. Akyýew, Mergeniň ogly)

 2. Göçme manyda Örän hor, arryk.

  • Bu adama garamat boljak, çalajan mallary bazara saljak bolup näme etjekdiň?!

 3. Göçme manyda Özüni oňarmaýan, nalajedeýin, örän gowşak (adam hakda).

  • Çalajan adam.