çöpür çö‧pür

Geçi tüýi.

  • Olaryň biri çöpür darap, pişge edip ýetişdirýär. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Saňa hakyna garanda, ýüň ýa-da çöpür tüýtdürmeli. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
  • çöpürden
  • çöpüri
  • çöpürimiz
  • çöpürinden
  • çöpürini
  • çöpüriniň
  • çöpürli