çäre çä‧re at

 1. Bir zadyň ýa-da işiň üstün çykmagy, amala aşmagy üçin geçirilýän, görülýän alada, alaç, tär.

  • Mal köp, emma olary gyşlatmak üçin görülýän çäreleriň ugry ýok. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 2. Görülýän, berilýän temmi.

  • Bu çäre oňa täsir edäýjek ýalydy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

çäre görmek

 1. Degişli jezasyny, temmisini bermek.

  • Oňa çäre görmek gerek. («Mydam Taýýar» gazeti)

 2. Alajyny etmek, aladasyny etmek.


Duş gelýän formalary
 • çärede
 • çäreden
 • çäredi
 • çäredigini
 • çäredir
 • çäredäki
 • çäreler
 • çäreler-de
 • çärelerde
 • çärelerden
 • çärelerdir
 • çärelere
 • çäreleri
 • çäreleri-de
 • çäreleridir
 • çärelerimiz
 • çärelerimizi
 • çärelerinde
 • çärelerinden
 • çärelerine
 • çärelerini
 • çäreleriniň
 • çäreleriniňem
 • çäreleriň
 • çäreli
 • çäreliniň
 • çärem
 • çäremi
 • çäresi
 • çäresidi
 • çäresidir
 • çäresimiş
 • çäresin
 • çäresinde
 • çäresinden
 • çäresindäki
 • çäresine
 • çäresini
 • çäresiniň
 • çäresiz
 • çäresizdir
 • çäresizligi
 • çäresizliginden
 • çäresizligine
 • çäresizligini
 • çäresizlik
 • çäresizlikden
 • çäresizmikä
 • çärä
 • çäräm
 • çärämiz
 • çärämmi
 • çäräni
 • çäräniň
 • çäräň
 • çäräňiz