çäk çäk at

 1. Geýimiň, köýnegiň eteginde ýa-da ýakasynda goýulýan dilik.

 2. Ýurtlar arasyndaky serhet, araçäk.

 3. Ýer bölünişiginde, paýlanyşygynda goýulýan serhet, bölünip alnan ýer.

  • Durmady ol köjekläp, oýlanyp, Belläp aldy öz çäginiň pellesin. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Ejegül düýnki alyp bilmän giden çägini alyp, ýene bir çäge ýarpylap gaýtmakçydy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem çäk - çägim, çägiň.


Duş gelýän formalary
 • çäge
 • çägi
 • çägidi
 • çägidir
 • çägim
 • çägimden
 • çägimi
 • çägimizde
 • çägin
 • çäginde
 • çägindedir
 • çäginden
 • çägindäki
 • çägine
 • çägini
 • çäginiň
 • çägiň
 • çägiňden
 • çägiňdäki
 • çägiňe
 • çäkde
 • çäkdedir
 • çäkden
 • çäkdi
 • çäkdir
 • çäkdäki
 • çäkdäkisini
 • çäkler
 • çäklerde
 • çäklerdedir
 • çäklerden
 • çäklerdäki
 • çäklere
 • çäkleri
 • çäkleridir
 • çäklerimize
 • çäklerimizi
 • çäklerin
 • çäklerinde
 • çäklerinden
 • çäklerindäki
 • çäklerine
 • çäklerini
 • çäkleriniň
 • çäkleriň
 • çäkleýin
 • çäkli
 • çäklidi
 • çäklidir
 • çäklidirler
 • çäkligidir
 • çäkliginden
 • çäklik
 • çäkliligi
 • çäkliliginde
 • çäkliliginden
 • çäkliligine
 • çäkliligini
 • çäkliliginiň
 • çäkliligiňden
 • çäklilik
 • çäklilikden
 • çäklisi
 • çäksiz
 • çäksizdir
 • çäksize
 • çäksizligi
 • çäksizliginde
 • çäksizligini
 • çäksizlik