äslenmek äs‧len‧mek işlik

Dialektal söz seret äsgerilmek

  • Diňe äslenmedik iki sany çaga: Wepa bilen Kelje bolup duran wakany synlap, bir gapdalda oturdylar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Aman poşçy hem özüni äslenmedik hasaplap, gahary gelipdir-de, ol adamlar dargap gidenden soň, öz gaharyny öý eýesine duýdurmaga çykan bolmaga çemeli. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • äslenmedik