ähmiýetli äh‧mi‧ýet‧li sypat

Belli ähmiýete eýe bolan, ähmiýeti bar bolan, möhüm, wajyp, gerekli, manyly.

 • Olar Aşgabatdan gelen bolsalar, ähmiýetli gürrüňleri bardyr. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Meniň saňa örän ähmiýetli bir ýumşum bar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Adamynyň beýnisinde iň ähmiýetli zatlardan biri huş bar. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

 • Eziz biraz böwrüni diňirgäp, ähmiýetli ardynandan soň sözüni dowam etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • ähmiýetlidi
 • ähmiýetlidigi
 • ähmiýetlidigine
 • ähmiýetlidigini
 • ähmiýetlidiginiň
 • ähmiýetlidir
 • ähmiýetlidirler
 • ähmiýetlileri
 • ähmiýetlileriniň
 • ähmiýetliligi
 • ähmiýetliligidir
 • ähmiýetliliginde
 • ähmiýetliliginden
 • ähmiýetliligine
 • ähmiýetliligini
 • ähmiýetliliginiň
 • ähmiýetlilik
 • ähmiýetlilikden
 • ähmiýetlisi
 • ähmiýetlisidir