zordan zor‧dan sypat

[zo:rdan]

 1. Zor bilen, güýç bilen, kynlyk bilen.

  • Ol ýaglygy zordan çözdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Kä ýerlerine suw ýygnanan ýol bilen gelýän ýük maşyny zordan ýöreýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Çala, çalaja.

  • Bu sesi diňe gulagy mis ýaly adamlar zordan eşidip bilse-de, nämedigini aňşyryp biljek däldi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 3. Göwünli-göwünsiz, çala.

  • Aýna zordan seslendi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • zordanam
 • zordanrak