zir-zibil zir-zi‧bil

[zi:r-zibil]

 1. seret zibil

  • Diwarlaryň, haýatlaryň düýbi, öýleriň gapysy porsan suwlar, zir-zibiller bilen doludy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 2. Göçme manyda Derde ýaramaýan, bolgusyz, ugursyz.

  • Biziň öňe gitmegimize päsgel berýän seniň ýaly zir-zibiller bize gerek däl. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • zir-zibilden
 • zir-zibile
 • zir-zibili
 • zir-zibiliň
 • zir-zibiller
 • zir-zibillere
 • zir-zibilleri
 • zir-zibilleriniň
 • zir-zibilleriň