zir-zibil

[zi:r-zibil]

  1. seret zibil

    • Diwarlaryň, haýatlaryň düýbi, öýleriň gapysy porsan suwlar, zir-zibiller bilen doludy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  2. Göçme manyda Derde ýaramaýan, bolgusyz, ugursyz.

    • Biziň öňe gitmegimize päsgel berýän seniň ýaly zir-zibiller bize gerek däl. («Sowet edebiýaty» žurnaly)