zikge

Köne wagtda ulanylan, metaldan ýasalýan pul.

  • Olar öz zikge pullaryny çykarypdyrlar. (Gadymy dünýä taryhy)

zikge kakmak

Pul ýasamak, pul çykarmak.

  • Men zikge kakamok, puluň köp bolsa, özüň beräý. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • zikgeler
  • zikgeleri
  • zikgelerinde
  • zikgesi
  • zikgesiniň