zaluwat

[za:luwa:t]

Täsin galmagy aňladýan söz, zaňňar.

  • Ahaw, zaluwatlar, eger ol geläýse, siziň hemmäňizi iýer. («Türkmen Halk Ertekiler Ýygyndysy»)

  • Gowaçalary gyryp gutardyň, zaluwat, sakla! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem zaluwat - zaluwady.