zaňňyrdamak zaň‧ňyr‧da‧mak işlik

Zaňňyrdyly seslenmek, zaňňyrdyly ses çykarmak, zaňlamak.

  • Asma sagat zaňňyrdaýar.


Duş gelýän formalary
  • zaňňyrdamak
  • zaňňyrdaýar