zaň

  1. Jaň, zok.

    • Sagadyň sesi uly zaňyň sesi ýaly bolup eşidilýärdi. («Mydam taýýar» gazeti)

    • Bu saňa zaň kakylýan minara çykyp, zarňyldadyp zaň kakaýan ýaly däldir! (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

  2. Zaňňyrdyly owaz, ses.