zaýalanmak işlik

[za:ýalanmak]

  1. Harama çykmak, harap bolmak; yrýa bolmak, isrip bolmak.

  2. Zyýan ýetirilmek, hatardan çykarylmak, bozulmak, döwülmek.

    • Rim ýollary kem-kemden zaýalanyp, berbat bolupdyr. (Orta Asyrlar Taryhy)

  3. Ýoldan çykmak, ahlak taýdan bozulmak, azmak.

    • Eger her bir doňuz onuň burnuna çilim dürtüp ýörjek bolsa, ol derrew zaýalanyp gitmezmi? (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)