zaýalamak işlik

[za:ýalamak]

  1. Harap etmek, harama çykarmak; yrýa etmek, isrip etmek.

    • Ýagyş dogrudan hem zor ýagýardy we ýollary zaýalapdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Seniň etiňi zaýalamanjyk iýip gutararyn. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  2. Zyýan ýetirmek, hatardan çykarmak, bozmak, döwmek.

  3. Ýoldan çykarmak, azdyrmak (ahlak hakda).

    • Arak ony gaty zaýalapdyr.