zähmet at

 1. Adamzadyň belli bir maksat üçin sarp edýän akyl hem-de fiziki güýji.

  • Azat bir durmuşda şol azat zähmet ýer ýüzünde döredipdir jenneti. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Dogrudan hem bu baldyrlaryň ýumry etleri zähmetde berkişdi ahyry. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Şunça zähmet bilen galdyran böwedini suw eýýäm ýykara getiripdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Azap, görgi, jebir, jepa.

  • Agşamky ýel adamlara zähmet beren bolmaga çemeli. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Çekseň zähmet, ýagar rähnet. (nakyl)

  • Zähmet soňy rähnet. (nakyl)