yzarlanmak işlik

[y:zarlanmak]

  1. Galdyran yzy bilen agtarylmak, yzy bilen gözlenilmek, yzlanmak.

    • Gaçakçylaryň yzy yzarlandy.

  2. Yzyna düşülmek, ýanalmak, aňtalmak.

    • Ol ýoldaşlar, meniň yzym yzarlanaýmasyn diýen maksat bilen, ümürde ýörän ýaly gümürtikli sakyrdadylar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  3. Yzarlanyp, seredilip görülmek, derňelmek.