yz at

[y:z]

 1. Adam ýa-da haýwan aýagynyň we ş. m. ýerde galdyran suraty, şekili.

  • Serhetçiler bar güýçlerini gaýgyrman, duşmanyň yzyny yzarlaýardylar. («Mydam Taýýar» gazeti)

 2. Bir zadyň täsiri netijesinde galan bellik, nyşan, çapyk.

  • Güne ýanan ýüzünde mamanyň yzy mese-mälim bolup duran bu adam özüni her ýerde tertipli saklap bilýän adama meňzeýärdi. (B. Seýtäkow, Moskowanyň Ýalkymy)

 3. Göçme manyda Bir zatdan galan täsir, duýgy.

  • Gitdi-gitdi, gözden ýitdi gözel gyz, Ýüregimde goýdy meniň gamly yz. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

 4. Soň, soňra, keýin.

  • Gözel geldi hemmeden yz, Işleşip ýör, gelinmi gyz. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 5. Onuň tersi, arka tarap, gelen ýeri.

  • Ynjalman yzyna okdurlyp gitdi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Obanyň itleri onuň yzyndan çozdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 6. Göçme manyda Öý-içerik, maşgala, nesil.

  • Ol goşundan dolanyp gelende, yzynyň sag-aman, horlanman ýaşandygyny gördi. (B. Seýtäkow, Moskowanyň Ýalkymy)

  • Dat, erenler, ölemde yzym ýitmez ýaly, bir zürýat bereweriň! -- diýip, Görogly gygyrdy. («Görogly» eposy)

 7. Kömekçi söz rolunda.

  • Arabanyň yzyndan ýöremek.

yz çalmak

Yzyny kesmek, yzyny barlamak, yzarlamak.

 • At gaýtarym töwerekden yz çalyp, yzyň dowamyny gözlediler. (A. Gowşudow, Eserler)

 • Öten kim bar, geçen kim bar, yz çalaly! («Görogly» eposy)

yzyna eýermek

 1. Birinden galman ýöremek, biri bilen deň hereket etmek; birini yzarlamak, ýanamak, aňtamak.

  • Soňky wagtlarda ol onuň yzyna düşüp başlady;.

 2. Birini halap, göwün bermek, biriniň göwnüni almaga meýil etmek, birini söýüp, yzynda selpemek.

  • Ol bir gyzyň yzyna düşüp, kowup goýbermek.

yzyňa it salmak

Masgara edip, kowup goýbermek.

yzyňy ýer çalmanka gitmek

Eglenmän, basym yzyňa gaýtmak.